آیا دندان شیری عصب دارد که نیاز به عصب کشی داشته باشد؟

دندان‌های شیری هم مانند دندان‌های دائمی تمامی اجزای یک دندان را دارا می‌باشند و در صورت نیاز، درمان ریشه در آن‌ها صورت می‌گیرد.

نحوه انجام درمان ریشه در آن‌ها نسبت به دندان دائمی متفاوت است و معمولا درمان ریشه دندان‌های شیری سطحی تر و محدود به پالپ تاجی می‌باشد. هر چند در مواردی درمان ریشه کامل نیز  انجام می‌شود.

تا حد امکان باید سعی در حفظ و نگهداری دندان‌های شیری نمود (البته با تشخیص دندانپزشک کودکان) زیرا کشیدن زود هنگام آن‌ها ممکن است سبب نامرتبی دندان‌های دائمی در آینده شود.