آیا این امکان وجود دارد که دندان دائمی بدون افتادن دندان شیری رویش یابد؟

تعداد دندان‌های شیری 20 عدد می‌باشد در حالیکه تعداد دندان‌های دائمی 32 عدد است. پس تنها بیست عدد از دندان‌های دائمی پس از افتادن دندان‌های شیری رویش می‌یابند و مابقی ...

آیا دندان شیری عصب دارد که نیاز به عصب کشی داشته باشد؟

دندان‌های شیری هم مانند دندان‌های دائمی تمامی اجزای یک دندان را دارا می‌باشند و در صورت نیاز، درمان ریشه در آن‌ها صورت می‌گیرد. نحوه انجام درمان ریشه در آن‌ها نسبت ...

با توجه به اینکه دندانهای شیری موقتی هستند و نهایتا خواهند افتاد، آیا نیازی به حفظ آن ها هست یا خیر؟

بسیاری از والدین بر این باورند که دندان‌های شیری چون موقتی هستند نیازی به ترمیم یا درمان ریشه ندارند. بر خلاف این تصور نادرست، دندان‌های شیری نقش بسیار مهمی در ...