بیوگرافی

با سوابق تحصیلی و علمی دکتر فریدونی آشنا شوید

بیوگرافی دکتر فریدونی

  • دکترای دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال ۱۳۸۱
  • تخصص دندانپزشکی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۷
  • دارای بورد تخصصی کودکان
  • رتبه دوم بورد تخصصی کودکان ایران در سال ۱۳۸۷
  • عضو انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
  • عضو انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا
  • شماره نظام پزشکی : ۹۰۶۹۷